لوگو صفحه اصلی مبین کشت

بذر گوجه گلخانه ای شانون

بذر گوجه گلخانه ای شانون

بذر گوجه گلخانه ای شانون محصول شرکت نانهمز هلند است. گوجه شانون دارای تیپ استاندارد و مناسب جهت کشت گلخانه و فضای باز بوده و مقاوم به سرما می باشد.

توضیحات

بذر گوجه گلخانه ای شانون محصول شرکت نانهمز هلند است. گوجه شانون دارای تیپ استاندارد و مناسب جهت کشت گلخانه و فضای باز بوده و مقاوم به سرما می باشد.